അംബേദ്കർ പാരായണം

.


1980 കളിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മലയാളം ഉപപാഠപുസ്തകമായിരുന്ന 'ഡോക്ടർ അംബേഡ്കർ' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പുനരവതരണം. 20 അധ്യായങ്ങൾ. 20 ശബ്ദങ്ങളിൽ. 40 കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള ആ പാഠപുസ്തകം മഞ്ച ബോയ്സ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ കേട്ടതിന്റെ ശബ്ദപുസ്തകരൂപം.
 'അംബേദ്കർ പാരായണം'


         
   മുഖവുര    


  കെ.എസ്.രശ്മി (ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്)   
 പി.എസ്.മഹിത് (ഫ്രൈജി കൺവീനർ)  
 കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

 

1
  
അധ്യായം - ഒന്ന്
യാത്രയുടെ യാതന
 വായിച്ചത്: സെയ്ദ് ഷിയാസ് മിർസ
 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 
 

2
 
അധ്യായം - രണ്ട്
കുപ്പയിൽ ഒരു മാണിക്യം
വായിച്ചത്: ജാസ്മിൻ എൻ
 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 
 

3
അധ്യായം -മൂന്ന്
ജാതിപ്പിശാച്
വായിച്ചത്: ഷീജ ജെ

 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

 

4
 
അധ്യായം - നാല്
മരുഭൂമിയിലെ നീരുറവ
വായിച്ചത്: അനിത എം.എസ്
 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

 

5
 

അധ്യായം - അഞ്ച്
മോഷണവും പശ്ചാത്താപവും
വായിച്ചത്: ട്രീസമ്മ എ
 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

 

6
 
അധ്യായം - ആറ്
ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം
വായിച്ചത്: ലിസ ദേവസ്സി

 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

 

7
 
അധ്യായം - ഏഴ്
ഉയരങ്ങളിലേക്ക്
വായിച്ചത്: രശ്മി കെ.എസ്
 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

 

8
 

അധ്യായം - എട്ട്
വിദേശത്തേക്ക്
വായിച്ചത്: ഷാജി.ഇ
 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

 

9
 
അധ്യായം - ഒൻപത്
കയ്പും മധുരവും
വായിച്ചത്: യഹിയ
 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

 

10
 
അധ്യായം - പത്ത്
നിയമസഭയിലേക്ക്
വായിച്ചത്: റോസ്മേരി വി.ബി
 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

 

11
 
അധ്യായം - പതിനൊന്ന്
വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റം
വായിച്ചത്: വൈഷ്ണവ്.എ
 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

12
 
അധ്യായം - പന്ത്രണ്ട്
സൈമൺ കമ്മീഷന്റെ മുന്നിൽ
വായിച്ചത്: ഉദയകുമാർ കെ.എസ്.
 കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക
>>


 

 

13
 
അധ്യായം - പതിമൂന്ന്
വട്ടമേശസമ്മേളനങ്ങൾ
വായിച്ചത്: പുഷ്പകുമാരി പി.കെ.
 കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക
>>


 

 

14
 
അധ്യായം - പതിനാല്
പൂനാക്കരാർ
വായിച്ചത്:  മനോജ് വി
 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

 

15
 
അധ്യായം - പതിനഞ്ച്
ഇടിയും മിന്നലും
വായിച്ചത്: റസീന എം.ജെ.
 കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക
>>


 

 

16
 

അധ്യായം - പതിനാറ്
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അരുണോദയം
വായിച്ചത്: സലീൽ എൻ.ഇ.
 കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക 
>>


 

 

17
 
അധ്യായം - പതിനേഴ്
റിപ്പബ്ലിക് ജനിക്കുന്നു
വായിച്ചത്:  മഹിത് പി.എസ്.
 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

 

18
അധ്യായം - പതിനെട്ട്
ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി
വായിച്ചത്:  സുജ ഡി

 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

 

19
 
അധ്യായം - പത്തൊൻപത്
ഗവേഷകനും ഗ്രന്ഥകാരനും
വായിച്ചത്:  ബിന്ദു ടി.എസ്.
 കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക
>>


 

 

20
 
അധ്യായം - ഇരുപത്
കൊടുങ്കാറ്റ് അവസാനിക്കുന്നു
വായിച്ചത്:  ബീന ബി.ടി.
 
കേൾക്കുന്നതിന് പ്ലേ ബട്ടൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക >>


 

 
'അംബേദ്കർപാരായണം' ശബ്ദപുസ്തകം ചലച്ചിത്ര നടൻ ശ്രീ. മമ്മൂട്ടി ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു

പ്രകാശന ലിങ്ക്: ഇവിടെ  

No Comment
Add Comment
comment url